afdeling.gif

 


Opgaver


 

Som medlem af faglig afdeling har du ret til at få ført sager gennem afdelingen. De mest almindelige sager består af:

Afskedigelse:  Afskedigelsessager kan have udgangspunkt i mange forskellige aspekter herunder: Uberettiget afskedigelsesgrund, forkert opsigelsesvarsel, masseafskedigelser, afskedigelse af Tillidsvalgt. Fælles for disse sager er, at vi har en meget kort tidsrum at gøre indsigelse i. Derfor er det vigtigt, at du kontakter Tillidsrepræsentanten samt afdelingen umiddelbart i forbindelse med afskedigelsen.

Bortvisning:  En bortvisning er en skærpet afskedigelse begrundet i misligholdelse af ansættelsesforholdet. Herunder udeblivelse, vold eller chikane, tyveri og andet. I forbindelse med en bortvisning har man ikke krav på sit opsigelsesvarsel og man kan få karantæne i dagpengesystemet. Derfor skal man i forbindelse med en bortvisning under alle omstændigheder rette henvendelse til Tillidsrepræsentanten samt Afdelingen.

Manglende løn:  Vi kører mange sager omkring manglende løn. Herunder tillæg, sygeløn og andre lønandele. Lønnen er en del af ansættelsesgrundlaget og er beskrevet i overenskomsten, lokalaftaler eller i ansættelsesbeviset. Er du i tvivl om du får den rigtige løn kan du bede din Tillidsrepræsentant eller afdelingen om at gennemgå dine lønsedler.

Manglende pension:  Du og din arbejdsgiver betaler til en pensionsordning, hvis denne fremgår af overenskomst eller ansættelsesbevis. Indbetalinger til din pension skal fremgå af din lønseddel. Det er en god ide, at sammenligne beløbet på din lønseddel med din pensionsoversigt fra dit pensionsselskab. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem disse beløb skal du rette henvendelse til Tillidsrepræsentant eller afdeling. Har du spørgsmål til din pension er du ligeledes velkommen til at lade os se på din pension.

Ansættelsesbevis: Du har krav på at få et ansættelsesbevis, hvis du over en 4 ugers periode arbejder over 8 timer om ugen. Ansættelsesbeviset skal være fyldestgørende og som minimum indeholde: 

 • din arbejdsgivers navn og dit navn
 • din arbejdsgivers adresse og din adresse 
 • adressen på din arbejdsplads 
 • din stilling 
 • en beskrivelse af dit arbejde 
 • hvornår du er begyndt på arbejdet 
 • hvor længe du er ansat, hvis det kun er for en bestemt periode 
 • din ret til betalt ferie 
 • hvordan reglerne for opsigelse er 
 • hvor langt opsigelsesvarslet er 
 • din løn, tillæg og andre former for løn, f.eks. pension 
 • hvornår på måneden du får lønnen udbetalt 
 • din daglige og ugentlige arbejdstid 
 • om du har pligt til at tage overarbejde og hvor meget overarbejde, du har pligt til at tage. 
 • hvilke overenskomster eller aftaler, der dækker dit job.

Ud over disse oplysninger skal ansættelsesbeviset også fortælle om andre væsentlige vilkår for dit job. Der kan for eksempel være lokale regler om arbejdstøj, eller om hvordan man omgås hinanden på arbejdspladsen.

Er du i tvivl om at dit ansættelsesbevis er fyldestgørende kan du få det tjekket af Tillidsrepræsentant eller i afdelingen.

Arbejdsfordeling:  I forbindelse med kortvarig nedgang i produktionen kan man arrangere arbejdsfordeling, hvor man i en periode på op til 13 uger kan være delvist på arbejde og delvist ledig. Hvis du arbejder i en virksomhed, som vil arrangere arbejdsfordeling er det vigtigt at Tillidsrepræsentant eller Afdelingen kommer på banen tidligt i forløbet, da man ofte med held kan arrangere særlige kursusforløb eller lignende i stedet for en arbejdsfordeling. Under en arbejdsfordeling forbruger du af din dagpengeperiode samt af den periode, du kan være på supplerende dagpenge. Derfor er det ofte til din fordel at arrangere særlige kursusforløb, da en arbejdsfordeling alligevel kan munde ud i en afskedigelsesrunde.

Konkurs:  Har du mistanke om at din arbejdsplads er tæt på en konkurs eller betalingsstandsning skal du øjeblikkelig rette henvendelse til Afdelingen, da der er ganske særlige regler for, hvordan du som lønmodtager skal forholde dig for at vi kan hente penge fra Lønmodtagernes Garantifond. Bliver din arbejdsplads erklæret konkurs må du under ingen omstændigheder arbejde videre uden at 3F siger god for dette.

Overenskomst: Inden for vores organisationsområde kan vi stille krav om oprettelse af overenskomst jævnfør bestemmelserne i Hovedaftalen mellem LO og DA. Kan der ikke laves aftale om indgåelse af overenskomst kan 3F konflikte sig til en sådan via strejke, sympatistrejke og andre lovlige kampskridt. Der er 3 typer af overenskomster:

 • Hovedoverenskomst, hvor virksomheden gennem medlemskab af en arbejdsgiverforening er omfattet af overenskomsten.
 • Tiltrædelsesoverenskomst, hvor virksomheden via aftale med Afdelingen er omfattet af hovedoverenskomsten.
 • Lokaloverenskomst, hvor virksomheden og Afdelingen har indgået overenskomst.

Er du i tvivl om, hvorvidt der er overenskomst på din arbejdsplads kan du rette henvendelse i Afdelingen.

Overenskomstbrud: Hvis der på din arbejdsplads er overenskomst skal denne overholdes af både virksomhed og medarbejdere. Overholder virksomheden ikke overenskomsten kører vi sagen gennem det fagretslige system, som i sidste ende kan munde ud i en arbejdsretssag. Ethvert brud på overenskomsten skal indbringes for Tillidsrepræsentanten og hvor en sådan ikke er valgt til afdelingen. Så længe sådanne fagretslige tvister foregår skal arbejdet fortsætte uændret.

Efteruddannelse: I Overenskomsten er der aftalt forskellige muligheder for efteruddannelse. Virksomhederne har pligt til at medvirke til at den enkelte medarbejder får den fornødne efter- og videreuddannelse. Er du interesseret i at efteruddanne dig eller få nye kompetencer for at kunne skifte branche, kan du henvende dig i afdelingen til en individuel kompetence vurdering, som kan arrangeres i samarbejde med den lokale erhvervsskole.