afdeling.gif

 

Vedtægter


 

§ 1. Navn

Fagligt Fælles Forbund

Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Nordsjælland Øst.

 

§ 2. Hjemsted.

Afdelingens hjemsted er: Helsingør kommune.

 

§ 3. Formål.

Afdelingens formål er:

a. At organisere alle lønmodtagere inden for Faglig Fælles Forbunds organisationsområde, der er beskæftiget i afdelingens geografiske område.

b. At yde støtte til kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer arbejderbevægelsens og medlemmernes interesser.

c. At fremme mulighederne for højere løn og bedre arbejdsforhold – herunder søge at oprette overenskomster med alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster.

d. At bistå medlemmerne ved uoverensstemmelser med arbejdsgivere samt understøtte dem i forbindelse med lovligt varslede konflikter.

e. At påvirke lovgivningen, for at styrke de arbejdsløses, efterlønneres og pensionisters levevilkår.

f. At udføre et effektivt oplysningsarbejde og virke for tillidsvalgtes og medlemmers uddannelse ved oprettelse af/og støtte til studiekredse og kursusvirksomhed.

g. At være behjælpelig med at oprette klubber på arbejdspladserne.

h. At fremme og støtte gennemførelse af forbundets formålsparagraf.

 

§ 4. Optagelse af medlemmer.

Stk. 1. Afdelingen optager som medlemmer lønmodtagere, der er fyldt 18 år, som arbejder på arbejdspladser, der ligger inden for afdelingens geografiske område og som i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i Faglig fælles forbund. Derudover optages lærlinge og ungarbejdere fra 13 til og med 17 år med forældres eller værges samtykke og i henhold til forbundets love samt Arbejdsmiljøloven.

 

Stk. 2. Unge under 18 år har stemmeret, men er ikke valgbare i forhold til vedtægternes § 11 eller øvrige tillidshverv,  når varetagelse forudsætter personlig myndighed.

Ungdomsudvalgets repræsentant indgår i 3Fs Nordøstsjællands bestyrelse, som repræsentant for ungdommen. Såfremt ungdomsrepræsentanten formand er under 18 år, indgår denne i3FNordøstsjællands bestyrelse som tilforordnet med taleret, men uden stemmeret.

 

§ 5. Indmeldelse.

Stk. 1. Ved indmeldelse udstedes et medlemsbevis og der udleveres et eksemplar af forbundets- og afdelingens vedtægter.

 

Stk. 2. Gyldig legitimation skal forevises på opfordring ved udøvelse af alle faglige formål.

 

§ 6. Medlemskabets gyldighed.

Medlemskabets gyldighed er betinget af, at fagbevægelsens formål samt afdelingens og forbundets vedtægter

 

§ 7. Kontingent.

Ud over de af forbundet og a-kassen pålagte kontingenter betaler hvert medlem et kontingent til afdelingens drift.

 

§ 8. Medlemmernes forpligtelser.

Stk. 1. Medlemmer må ikke arbejde sammen med uorganiserede i mere end én uge efter man har erfaret det, uden at meddele afdelingen dette.

 

Stk. 2. De af afdelingen lovligt anerkendte arbejdspladsklubber tegner til enhver tid afdelingen på arbejdspladsen.

 

Stk. 3. Medlemmer skal omgående indberette uoverens­stemmelser med arbejdsgiver til tillidsrepræsentanten/afdelingen.

 

Stk. 4. Arbejdsnedlæggelse må ikke finde sted uden af­delingens samtykke. Medlemmer, der nedlægger arbejdet uden afde­lingens samtykke, mister retten til støtte.

 

Stk. 5. Krav om ændring eller opsigelse af overenskomster skal altid forelægges afdelingen til godkendelse og eventuel videre behandling i henhold til forbundets love. Kun forbundet eller afdelingen kan indgå eller opsige overenskomster for medlemmerne.

 

Stk. 6. Medlemmer, der under lockout eller strejke optager arbejde på en konfliktramt arbejdsplads, forinden strejke eller lockout, er erklæret hævet af hovedbestyrelsen, betragtes som ekskluderet af afdelingen. Finder en afdeling, at det er formålstjenligt at optage en strejkebryder som medlem, kan dette kun ske med hovedbestyrelsens godkendelse.

Stk. 7. Medlemmer har pligt til at bidrage med alle de oplysninger, afdelingen ønsker belyst omkring overenskomst-, løn- og øvrige arbejdsforhold.

 

Stk. 8. Bopæl og arbejdspladsforandringer skal altid meddeles afdelingen. Har manglende meddelelse om forandringer medført forringelse af medlemmernes rettigheder, kan afdelingen eller dens bestyrelse ikke gøres ansvarlig for dette.

 

Stk. 9. Medlemmer, der udfører organisationsfjendtligt virksomhed skal ekskluderes af afdelingen.

 

Stk. 10. Medlemmer forpligtes til at tilmelde nye arbejdspladser i afdelingens område.

 

§ 9. Restancer og udtræden.

Stk. 1. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivningen.

 

Stk. 2. Ønsker et medlem at udtræde af afdelingen, skal ønsket herom fremsættes skriftligt. Ved udtræden af afdelingen kan der ikke gøres krav på afdelingens midler.

 

§ 10. Overflytninger.

Stk. 1. Medlemmerne kan overgå fra en afdeling til en anden eller fra et forbund, når medlemsskabet er i orden, og der ikke er restancer.

 

Stk. 2. Når et medlem tager arbejde inden for en anden afdelings område, er medlemmet forpligtet til inden 1 måned at framelde sin hidtidige afdeling og lade sig overføre til afdelingen, hvis område medlemmet arbejder indenfor.

 

Stk. 3. Medlemmer der er på efterløn,eller er ledige kan ved ønske om overflytning kun overflyttes til den afdeling, hvor medlemmet har bopæl.

 

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer fritages fra overflytning til deres valgperiode er udløbet.

 

Stk. 5. Opstår der strid om et medlems tilhørsforhold forelægges spørgsmålet til afgørelse i hovedbestyrelsen i Faglig fælles forbund.

 

§ 11. Generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

 

Stk. 3. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år  i marts eller april mdr.

 

Stk. 4. Generalforsamlingen skal mindst indeholde:

 

 

 

 

 

Lige års generalforsamling:

A.Valg af dirigent.

B. Godkendelse af forretningsorden.

C. Valg af 2 protokolførere.

D. Valg af stemmeudvalg.

E. Bestyrelsens beretning (herunder afdelingens fremtid).

F. Orientering fra udvalgene.

G. Forlæggelse af revideret regnskab.

H. Forelæggelse af budget og kontingent.

I. Indkomne forslag.

J. Valg af ledelse:

 

1. Formand.

2. 11 bestyrelsesmedlemmer der fordeles jf. § 14.4, samt ungdomsudvalgets formand. Såfremt ungdomsudvalgets formand ikke er fyldt 18 år, deltager denne men uden stemmeret.

3. 6 bestyrelsessuppleanter, 1 fra hver gruppe,

 

K. Valg af statsautoriseret revisor

L. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant

M. Valg af fanebærer for 2 år.

 

Ulige års generalforsamling:

                     

A. Valg af dirigent

B. Godkendelse af forretningsorden

C. Valg af 2 protokolfører

D. Valg af stemmeudvalg

E. Bestyrelsens beretning (herunder afdelingens fremtid)

F. Orientering fra udvalgene

G. Forlæggelse af revideret regnskab

H: Forelæggelse af kontingent og budget

I. Indkomne forslag

J. Valg af ledelse.

1.  2 Næstformænd.

2. 10 bestyrelsesmedlemmer Jf. § 14 stk. 4 

3. 6 bestyrelsessuppleanter, 1 fra hver gruppe

 

K: Valg af statsautoriseret revisor

L: Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant

M: Valg af fanebærer for 2 år.

 

 

 

Stk. 5. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid, sted, dagsorden, frist for fremsendelse af indkomne forslag og en angivelse af hvor og hvordan man kan få den endelige dagsorden.

Generalforsamlingen varsles gennem Fællesnævneren eller Fagbladet og via fagforeningen.dk

 

Senest 5 dage før generalforsamlingen skal medlemmerne have adgang til de indkomne forslag samt bestyrelsens skriftlige beretning og det reviderede regnskab.

 

Stk. 6. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til afdelingen senest 8 dage før generalforsamlingen. Ethvert forslag skal underskrives af forslagsstilleren med medlemsnummer og navn. Dirigenten oplæser kun navn. Forslag til omdeling må ikke indeholde medlemsnummer.

 

Stk. 7. På hver generalforsamling vælges et stemmeudvalg på 3 medlemmer, der varetager udlevering, kontrol og optælling af stemmesedler. Stemmeudvalget foretager ligeledes kontrol af stemmer ved håndsoprækning.

 

Stk.8. Bestyrelsen sørger for betryggende kontrol, således at ingen, der ikke er medlemmer, bortset fra inviterede gæster, deltager i generalforsamlingen. Kun medlemmer der har betalt minimum 1 måneds kontingent har stemmeret på generalforsamlingen.

 

Stk. 9. Under hensyn til afdelingens vedtægter fastsætter generalforsamlingen selv sin forretningsorden.

 

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt.

 

Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes, når mindst 10 % af afdelingens medlemmer skriftligt over for afdelingens bestyrelse kræver dette med motiveret dagsorden. Mindst 90 % af de medlemmer, der har begæret ekstraordinær generalforsamling, skal være til stede ved denne.

 

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som nævnt i § 11, stk. 5, dog uden den nævnte tidsfrist, men senest 30 dage efter modtaget begæring herom.

 

Stk. 4. Er ovennævnte forhold ikke opfyldt, skal dirigenten afvise generalforsamlingen, som ikke beslutningsdygtig og dermed ugyldig.

 

§ 13. Kongres og Delegeretmøde.

Stk. 1. Delegerede og suppleanter til forbundets kongres og a-kassens delegeretmøde vælges på en ordinær generalforsamling året forud for kongressen. Ud af afdelingens delegerede indgår formand, næstformænd og A-kasselederen som faste delegerede til kongressen.

 

Stk. 2. Øvrige delegerede vælges ud fra branche gruppernes størrelse alle grupper skal være repræsenteret på kongressen. (dvs. er brancherne allerede repræsenteret på baggrund af stk. 1. vælges der repræsentanter fra de ikke repræsenteret branchegrupper) Det sikres at der er en overvægt af arbejdspladsrepræsentanter blandt de delegerede.


Stk. 3.
Har afdelingen færre end 6 delegerede, er det den mindste gruppe som mister sin repræsentation.


Stk. 4.
Ingen kan vælges som delegeret inden for en anden gruppe end den, hvor pågældende er eller har været beskæftiget bortset fra formanden og A-kasselederen, i det tilfælde hvor afdelingen bliver repræsenteret med mindre en 6 delegerede.


Stk. 5.
i forbindelse med valget af delegerede foretages der valg af suppleanter som delegerede efter samme retningsliner med hensyn til antal af tilhørsforhold, som ved valg af delegerede. Disse vælges i særskilt valg.

 

§ 14. Bestyrelsen.

 

Stk. 1. Afdelingens bestyrelse vælges for 2 år og består af en formand, 2 næstformænd, samt 21 bestyrelsesmedlemmer og ungdomsudvalgsmedlemmet.

Såfremt ungdomsudvalgsformanden ikke er fyldt 18 år deltager denne som tilforordnet med taleret uden stemmeret.

 

I de lige år vælges formanden og 11 bestyrelsesmedlemmer. I de ulige år vælges 2 næstformænd, og 10 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år.

 

Stk. 2. Ved bestyrelsesmøderne kan følgende deltage som tilforordnede uden stemmeret, med taleret: 1 seniorrepræsentant, a-kasselederen, kassereren og afdelingens tillidsrepræsentant eller dennes stedfortræder samt suppleanterne og de faglige konsulenter. Når personalesager behandles skal alle evt. inhabile forlade mødet, mens punktet drøftes.

 

Stk. 3.  Bestyrelsen opdeles i de tilknyttede 6 brancher, pt. Industrigruppen, Privat Servicegruppen, Transportgruppen, Offentlig Gruppe, Byggegruppen og Den Grønne Gruppe.

Formanden og den ene næstformand må ikke komme fra samme branche.

Der bør tages hensyn til arbejdspladssammensætning. Der kan maksimalt indvælges 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver arbejdsplads i afdelingsbestyrelsen. En arbejdsplads forstås som én virksomhed.

 

Stk. 4.  Antallet af bestyrelsesmedlemmer i de 6 branchegrupper, fordeles i forhold til medlemstallet. Alle branchegrupper skal være repræsenteret med minimum én repræsentant. De resterende fordeles efter den D’hondtske metode

 

De aktuelle medlemstal 1. januar samme år bruges som udgangspunkt for den D’hondske metodes beregning.

 

Stk. 5 Der vælges 1 suppleant for hver gruppe. Alle suppleanter vælges for 1 år af gangen.

 

Stk. 6. Valgene afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis det forlanges af et medlem. Ved valg, hvor der er mere end én kandidat, foretages skriftlig afstemning, og der kræves almindeligt flertal, dvs., for at denne betragtes som valgt. Ved stemmelighed foretages omvalg.

 

Stk. 7. Formand og næstformænd vælges særskilt af medlemmerne.  Såfremt formanden ikke opnår genvalg, skal valget prøves ved en efterfølgende urafstemning blandt medlemmerne, senest 6 uger efter generalforsamlingen.

 

Alle kandidater til formandsposten skal fremgå af stemmeseddelen. Ved stemmelighed skal der foretages ny afstemning. Ved nyvalg afgår den tidligere formand umiddelbart herefter, men får løn i sin opsigelsesperiode jf. § 14 stk. 18.

 

Stk. 8. Bestyrelsen varetager under formandens ledelse afdelingens samlede interesser i overensstemmelse med forbundets, a-kassens og afdelingens vedtægter samt generalforsamlingens beslutninger. Under hensyn til forbundets og afdelingens vedtægter fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

 

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter kontingentet og et budget for det efterfølgende regnskabsår i løbet af årets 4. kvartal. Kontingentet og budget indstilles til vedtagelse på den efterfølgende generalforsamling.

Hvis generalforsamlingen efterfølgende ikke vedtager det fremlagte budget og kontingentforslag, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage. Eneste punkt på dagsordenen er ”kontingent og budget” (se § 12 stk. 3)

Kontingentet meddeles medlemmerne i Fællesnævneren og via fagforeningen.dk

 

Stk. 10. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden anmeldt fravær 2 på hinanden følgende møder, udtræder bestyrelsesmedlemmet og suppleanten indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 11. Valgte og ansatte tillidsrepræsentanter i afdelingen samt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at tage den fornødne uddannelse, således at de kan varetage afdelingens og medlemmernes interesser på betryggende måde.

 

Stk. 12. Medlemmer af bestyrelsen afgår senest med udgangen af den måned, man forlader arbejdsmarkedet for at overgå til efterløn eller pension. 

 

Stk. 13. Bestyrelsen ansætter/afskediger fornødent personale efter indstilling fra daglig ledelse

 

Stk. 14. Bestyrelsen er forpligtet til at holde afdelingens midler og ejendomme behørigt forsikret.

 

Stk. 15. Misbruger en person afdelingens midler eller handler i strid med forbundets eller afdelingens vedtægter, kan bestyrelsen straks suspendere vedkommende ved en flertalsbeslutning. Der konstitueres en person i vedkommendes plads, indtil nyvalg kan finde sted.

 

Stk. 16. Hvis formanden fratræder i en valgperiode, konstitueres en næstformand som formand. Bestyrelsen skal konstituere en ny næstformand fra bestyrelsen, indtil valg kan finde sted.

 

Stk. 17. Hvis en fastlønnet tillidsvalgt fratræder i en valgperiode, kan bestyrelsen konstituere en ny tillidsvalgt person, indtil genvalg kan finde sted.

 

Stk. 18. Opnår en fastlønnet tillidsvalgt ikke genvalg og er vedkommende ikke pensionsberettiget, er holder vedkomne løn måneden ud og i øvrigt følges funktionærlovens bestemmelser for funktionærer i opsagt stilling.

 

Stk. 19. Bestyrelsen fastsætter rammerne for løn og ansættelsesforhold for valgte og ansatte.

 

Stk. 20. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for den daglige ledelse. Forretningsorden skal indeholde kompetence og opgavefordeling blandt ledelsen.

 

§ 15. Daglig ledelse.

 

Den daglige drift varetages af en daglig ledelse bestående af: formand, næstformænd, a-kasselederen og kassereren.

 

§ 16. Branchekonference

Bestyrelsen godkender brancheklubber, Der skal afholdes branchekonferencer inden for hver branche. Mindre brancher kan slås sammen. Der indkaldes tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer suppleanter og andre interesserede medlemmer. Daglig ledelse er ansvarlig for indkaldelse og afholdelse.

 

§ 17. Tegningsregler.

Stk. 1.  Den valgte formand tegner afdelingen i alle anliggende med baggrund i bestyrelsens beslutninger, bortset fra ved køb, salg eller belåning af fast ejendom. Ved formandens forfald tegnes afdelingen af næstformændene.

 

Stk. 2. Ved køb, salg eller belåning af fast ejendom kræves dog underskrift fra den beslutningsdygtige bestyrelse og fremlæggelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal godkende en forretningsgang for afdelingens daglige økonomiske anliggender.


§ 18. Regnskab.

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Stk. 2. Afdelingens kasserer fører regnskabet nøjagtigt og oplysende med angivelse af samtlige indtægter og udgifter.

 

Stk. 3. Kassereren er pligtig til på forlangende af formanden, bestyrelsen eller revisorerne til enhver tid at redegøre fuldstændig for regnskabet.

 

Stk. 4. Kontante midler ud over, hvad der er nødvendigt til den daglige drift, indsættes i et pengeinstitut, fortrinsvis i Arbejdernes Landsbank, i afdelingens navn og efter bestyrelsens anvisning.

 

Stk. 5. Kassereren er ansvarlig for, at kontingentafregning sker rettidigt, samt at afdelingens forpligtelser overholdes over for forbund og tredjemand.

 

Stk. 6. Kassereren forelægger en skriftlig regnskabsoversigt og budget for bestyrelsen ved hvert ordinært bestyrelsesmøde, og endvidere forelægges der på de ordinære generalforsamlinger et revideret regnskab til godkendelse.

 

§ 19. Revision.

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling  vælges 1 statsautoriseret eller registreret revisor, der reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, foretager en gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt, samt påtegner årsregnskabet med oplysning om stedfunden revision og eventuelle bemærkninger.

 

 

Stk. 2. Afdelingen indgår en skriftlig samarbejdsaftale med den statsautoriserede eller registrerede revisor.

 

Stk. 3. Herudover vælger generalforsamlingen 2 bilagskontrollanter samt 2 suppleanter, hvoraf halvdelen er på valg de lige årstal, og den anden halvdel de ulige årstal. Bilagskontrollanter og deres suppleanter må ikke være medlemmer af afdelingens bestyrelse

 

Stk. 4.  Bilagskontrollanterne skal gøre sig bekendt med bestyrelsens udførelse af deres hverv, bl.a. ved kritisk kontrol af udgiftsbilag, og skal på den ordinære generalforsamling fremlægge en rapport over det udførte arbejde.  Bilagskontrollanterne kan altid kræve det nødvendige materiale forelagt herunder bestyrelsens referat.

 

Stk. 5.  Bilagskontrollanterne skal udarbejde en revisionsprotokol, som skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde efter revisionen samt på den ordinære generalforsamling.

 

§ 20. Afdelingens ophør.

Stk. 1. Sammenlægning med en anden afdeling kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning, og kun når dette er godkendt af hovedbestyrelsen i Faglig fælles forbund.

 

Stk. 2. Såfremt det besluttes, at en afdeling skal ophøre, tilfalder afdelingens midler og effekter den eller de afdelinger, der fremover dækker det geografiske område, eller Faglig Fælles Forbund.

 

Stk. 3. En afdeling kan ikke opløses, medmindre dette er vedtaget på en generalforsamling, og når mindst 2/3 af afgivne stemmer har stemt herfor ved en urafstemning.

Med mindst 8 dages varsel skal generalforsamlingen desuden være skriftligt meddelt Faglig Fælles Forbund.

 

§ 21. Særskilte bestemmelser.

Afdelingen må ikke have vedtægter, der er i modstrid med forbundets vedtægter. Hvor afdelingens vedtægter er i uoverensstemmelse med forbundets vedtægter, er det forbundets vedtægter der er gældende.

 

Således besluttet den 4. december 2013